پنجشنبه، اردیبهشت ۲۱

خوبه اگه باشه

خوبه اگه باشه ...
 کسی که انرژی بهت بده و ته مونده ی انرژیتم نگیره

هیچ نظری موجود نیست:

پاییز بود، پا لیز بود ...

می خواستم بنویسم حالم خیلی خوب است ، از آن خوب هایی که منتظرم هر لحظه خبر خوشی برسد و خوب تر شوم . ته دلم جای یک شادی بزرگتر ضعف می رفت ، ...