دوشنبه، مهر ۲۴

آر یو آندراستند؟

نو نیوز برای من ایزنت گود نیوز لطفن انی نیوز چون بتر دن بی خبری 

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...