سه‌شنبه، آذر ۲۱

که مپرس

کی آذر تمام می شود، دوش بگیریم گرد آذر را بتکانیم و برود 
خوش بمانیم 

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...