جمعه، آذر ۱۷

داغ دیدگان عزادارند

آری عزیز جانم 
هیچ چیز ماندگار نمی ماند 
دور شو که دلتنگی اینجا 
آوار می شود بر دلت 

هیچ نظری موجود نیست:

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم... سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت.

چند روزی بود دنبال یک وقت مناسب می گشتم تا مثل قدیم راحت بنویسم و آرام بگیرم ولی دریغ ...  می خواستم مفصل برایت تعریف کنم ، از تو تشکر ک...