جمعه، مرداد ۲۷

تربیت ایرانی

سرم به حرف زدن با دوستی گرمه و نمی بینمشون اما از پشت سر صدای بازی کردن چند پسر بچه ایرانی و دو رگه با هم می آید :
دنیل  دنیل خم شو عبرت بگیریم !!!


پ .ن 1 :  :|
پ .ن 2 : ما هم بچه بودیم ....

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...