پنجشنبه، فروردین ۱۰

که نیستی ...

قلم که بر کاغذ می گذارم 

واژه ها 

مثل ِ کودکان ِ مادر مرده 

سرگردان و پریشان 

به سر و روی خود می زنند 


که نیستی ...

هیچ نظری موجود نیست:

پاییز بود، پا لیز بود ...

می خواستم بنویسم حالم خیلی خوب است ، از آن خوب هایی که منتظرم هر لحظه خبر خوشی برسد و خوب تر شوم . ته دلم جای یک شادی بزرگتر ضعف می رفت ، ...