پنجشنبه، فروردین ۱۰

تو کجایی؟سردرگمم این روزها 

دلم کمی قرار می خواهد 

یک مامن 

یک جایگاه تو کجایی؟هیچ نظری موجود نیست:

پاییز بود، پا لیز بود ...

می خواستم بنویسم حالم خیلی خوب است ، از آن خوب هایی که منتظرم هر لحظه خبر خوشی برسد و خوب تر شوم . ته دلم جای یک شادی بزرگتر ضعف می رفت ، ...