پنجشنبه، فروردین ۱۰

بلبل ِ بی خبر

های بلبل !

تو 

که در هشتمین روز ِ بهار

چنین شاد می سرایی

چشم باز کن 

آسمان نیز دانست .. من هنوز در کوچه های زمستانم 

و همه جا را سپید پوش کرد 

هنوز هم به از بهار خواندن اصرار داری؟

هیچ نظری موجود نیست:

پاییز بود، پا لیز بود ...

می خواستم بنویسم حالم خیلی خوب است ، از آن خوب هایی که منتظرم هر لحظه خبر خوشی برسد و خوب تر شوم . ته دلم جای یک شادی بزرگتر ضعف می رفت ، ...