دوشنبه، مرداد ۲۳

اندکی زندگی

کفش هایت را پا کنی پولها را برداری و بروی ناصر خسرو 
بپرسی آقا زندگی چند؟
بخندد 
بخندی 
به قیمت درد به جان بخری 

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...