سه‌شنبه، فروردین ۶

شنبه، اسفند ۲۶

بینایی - ژوزه ساراماگو

سگ با شتاب از اتاق بیرون آمد. صورت صاحب خود را بوئید و لیسید. بعد سرش را به طرف آسمان برد و زوزه ای ممتد کشید. گلوله سوم صدای او را هم برید. یکی از نابینایان از آن یکی پرسید : -«شما صدایی نشنیدید؟» 
دیگری جواب داد: «صدای شلیک سه تیر شنیدم ... صدای زوزه سگی را هم شنیدم که بعد از تیر سوم بریده شد... اما خوشبختانه قادر به شنیدن صدای زوزه‌ی سگ‌های دیگری هستم...»

پنجشنبه، اسفند ۲۴

من چیزی از هنر معاصر نمی دانم 2 ( بخش دوم عکس‌ها)

Solo exhibition by Tony Oursler "agentic iced etcetera"
Aitia, 2013. Video projection, mixed media, sound. Courtesy the Artist
Aitia, 2013 Video projection, mixed media, sound Courtesy the Artist
Aitia, 2013 Video projection, mixed media, sound Courtesy the Artist
Starlight, 2013. Video projection, mixed media, sound. Courtesy the Artist
Caricatures, 2003–2005. Video projection, foam, resin, fiberglass, acrylic, sound. Courtesy the Artist
Caricatures, 2003–2005. Video projection, foam, resin, fiberglass, acrylic, sound. Courtesy the Artist
Caricatures, 2003–2005. Video projection, foam, resin, fiberglass, acrylic, sound. Courtesy the Artist
Caricatures, 2003–2005. Video projection, foam, resin, fiberglass, acrylic, sound. Courtesy the Artist
Caricatures, 2003–2005. Video projection, foam, resin, fiberglass, acrylic, sound. Courtesy the Artist
Iced, 2013. Video projection, mixed media, sound. Courtesy the Artist
AWGTHTGTWTA, 2008. Courtesy the Artist
Lock, 2011. Video projection, MDF, wood, sound. Courtesy the Artist
Gulch, 2013. Video projection, mixed media, steel stand, sound. Courtesy the Artist
Purple Resonant Dust, 2006–2007. Video projection, foam, resin, fiberglass, acrylic, sound. Courtesy Metro Pictures Gallery, New York
Open Obscura, 1996–2013. Video projection, foam, resin, fiberglass, acrylic, sound. Courtesy the Artist
Open Obscura, 1996–2013. Video projection, foam, resin, fiberglass, acrylic, sound. Courtesy the Artist
Tripple Hex # 000000, 2013. 2 LCD screens, MDF, vinyl paint, varnish. Courtesy the Artist
Tripple Hex # 000000, 2013. 2 LCD screens, MDF, vinyl paint, varnish. Courtesy the Artist
Usir, 2013. 2 LCD screens, MDF, glitter, polyester resin. Courtesy the Artist
Usir, 2013. 2 LCD screens, MDF, glitter, polyester resin. Courtesy the Artist
Open Obscura (1996–2013) and Tripple Hex # 000000 (2013)
Zantroklang, 2013 and Open Obscura (1996–2013)
Tony Oursler, artist

من چیزی از هنر معاصر نمی دانم

نه اینکه در هنر کلاسیک سررشته ای داشته باشم اما این هنرهای معاصر و مفهومی تنها می تواند این مفهوم را به من برساند که من یا هنرمند آثار هیچ چیز حالیمان نیست و معمولا برای جلوگیری از افسردگی و له شدن اعتماد به نفس سعی می کنم تکیه ام روی قسمت دوم باشد که حتما هنرمند مشکل روحی روانی داشته و آدم سالم وقتش را صرف این کارها (سعی کردم ننویسم مزخرفات) نمی کند و این احساس ازدیدن نمایشگاه هنرهای معاصر بیشتر شده ... دیدن تابلوهایی که بعد از کشیدن،  نقاش رنگ سیاه را روی تمام تصویر پاشیده است یا دیدن مجسمه های بی سر و ته ، شنیدن صدای وحشتناک و بد ِ ساز، تنها آشفتگی ، اضطراب و ترس را به ذهن می آورد که البته خوش بینانه اش این است که هنرمند همین قصد را داشته است که اگر هم صحیح باشد باز هم به نظر من هنرمند آزار دارد !
تلفیق احساسات و فناوری در اتاقی که پر از احجامی است که چشم ها را نمایش می دهند ، حسی غریب وقتی می توانی تصویر داخل چشم ها را ببینی و صداهایی عجیب که باعث می شوند سریعتر اتاق را ترک کنی ...
بخش "تمام اشرار عالم" که در ابتدا فکر می کنی که هنرمند چقدر صبور و با حوصله تک تک آدمک ها را ساخته است که دیدنش هم برای تماشاچیان ساعت ها وقت می خواهد و جزئیات و ریزه کاریهایی که بدون توضیحات هنرمند برای کسی چون من فهمیدنش خیلی سخت بود. اما تمام اشرار عالم در ماکت های ساخته ی هنرمند،  نازی ها و مک دونالد بودند ... این جالب بود که هنرمند این آثار، مک دونالد را همپای هیتلر و کشتارهایش قرار داده، که اولی با غذاهایش و دومی مستقیما بشر را نابود کرده اند .
جزئیات ماکت ها ، آدمهایی با چندین سر، شکنجه، دایناسورهایی که اجساد می زاییدند و اسکلت هایی با علامت آلمان نازی روی شانه ها و آدمک های مک دونالد روی صلیب و خانه ای که درونش تمیز و مرتب بود و ماکت هیتلر درونش ایستاده بود و از جایی که خانه دیده می شد یک برش خورده بود که نشان می داد پایه خانه روی جمجمه ی انسانها ساخته شده است ... آنقدر زیاد بود که چندین ساعت را وقت صرف کنی و تنها این ماکت ها را ببینی البته در شرایطی که بتوانی آن محیط و تصاویر را تحمل کنی و بر فراز آن (مثلا) شهر پایین تنه ی یک مرد ایستاده بود که آدم را یاد گالیور می انداخت در لی لی پوت اما آن کجا و این کجا!!!
خلاصه که در حقیقت با این بضاعت کم از عقل و شعورهنری از دیدن بخش تمام اشرار عالم پشیمان نیستم و فکر می کنم با همان حساب و کتابهای اول متن من هم در دسته ی روانی ها جای دارم ....
با تشکر

بخش اول عکس‌ها :


Shitrospective, 2009 Cardboard, paste board, newspaper, wood, polystyrene, glue and poster paint. Courtesy of the Artists and White Cube

Shitrospective, 2009 Cardboard, paste board, newspaper, wood, polystyrene, glue and poster paint. Courtesy of the Artists and White Cube

Shitrospective, 2009 Cardboard, paste board, newspaper, wood, polystyrene, glue and poster paint. Courtesy of the Artists and White Cube

Shitrospective, 2009 Cardboard, paste board, newspaper, wood, polystyrene, glue and poster paint. Courtesy of the Artists and White Cube

Shitrospective, 2009 Cardboard, paste board, newspaper, wood, polystyrene, glue and poster paint. Courtesy of the Artists and White Cube

Shitrospective, 2009 Cardboard, paste board, newspaper, wood, polystyrene, glue and poster paint. Courtesy of the Artists and White Cube

Shitrospective, 2009 Cardboard, paste board, newspaper, wood, polystyrene, glue and poster paint. Courtesy of the Artists and White Cube

Shitrospective, 2009 Cardboard, paste board, newspaper, wood, polystyrene, glue and poster paint. Courtesy of the Artists and White Cube

Shitrospective, 2009 Cardboard, paste board, newspaper, wood, polystyrene, glue and poster paint. Courtesy of the Artists and White Cube

Shitrospective, 2009 Cardboard, paste board, newspaper, wood, polystyrene, glue and poster paint. Courtesy of the Artists and White Cube

Shitrospective, 2009 Cardboard, paste board, newspaper, wood, polystyrene, glue and poster paint. Courtesy of the Artists and White Cube

Shitrospective, 2009 Cardboard, paste board, newspaper, wood, polystyrene, glue and poster paint. Courtesy of the Artists and White Cube

Shitrospective, 2009 Cardboard, paste board, newspaper, wood, polystyrene, glue and poster paint. Courtesy of the Artists and White Cube

From the Blackened Beyond, 2011. Francisco de Goya’s Disasters of War Portfolio of 80 etchings reworked and improved. Courtesy the Artists and ARARIO Inc.

From the Blackened Beyond, 2011. Francisco de Goya’s Disasters of War Portfolio of 80 etchings reworked and improved. Courtesy the Artists and ARARIO Inc.

From the Blackened Beyond, 2011. Francisco de Goya’s Disasters of War Portfolio of 80 etchings reworked and improved. Courtesy the Artists and ARARIO Inc.

From the Blackened Beyond, 2011. Francisco de Goya’s Disasters of War Portfolio of 80 etchings reworked and improved. Courtesy the Artists and ARARIO Inc.

From the Blackened Beyond, 2011. Francisco de Goya’s Disasters of War Portfolio of 80 etchings reworked and improved. Courtesy the Artists and ARARIO Inc.

From the Blackened Beyond, 2011. Francisco de Goya’s Disasters of War Portfolio of 80 etchings reworked and improved. Courtesy the Artists and ARARIO Inc.

From the Blackened Beyond, 2011. Francisco de Goya’s Disasters of War Portfolio of 80 etchings reworked and improved. Courtesy the Artists and ARARIO Inc.

Bronze sculptures from The Chapman Family Collection

Bronze sculptures from The Chapman Family Collection. Courtesy of the Artists and White Cube

Bronze sculptures from The Chapman Family Collection. Courtesy of the Artists and White Cube

Bronze sculptures from The Chapman Family Collection. Courtesy of the Artists and White Cube

Bronze sculptures from The Chapman Family Collection. Courtesy of the Artists and White Cube

Bronze sculptures from The Chapman Family Collection. Courtesy of the Artists and White Cube

Bronze sculptures from The Chapman Family Collection. Courtesy of the Artists and White Cube

Bronze sculptures from The Chapman Family Collection. Courtesy of the Artists and White Cube

Bronze sculptures from The Chapman Family Collection. Courtesy of the Artists and White Cube

Bronze sculptures from The Chapman Family Collection. Courtesy of the Artists and White Cube

Sex I, 2003. Painted bronze. Courtesy of the Artists and Olbricht Collection

Sex I, 2003. Painted bronze. Courtesy of the Artists and Olbricht Collection

Sex I, 2003. Painted bronze. Courtesy of the Artists and Olbricht Collection

Sex I, 2003. Painted bronze. Courtesy of the Artists and Olbricht Collection

Sex I, 2003. Painted bronze. Courtesy of the Artists and Olbricht Collection

Sex I, 2003. Painted bronze. Courtesy of the Artists and Olbricht Collection

Sex I, 2003. Painted bronze. Courtesy of the Artists and Olbricht Collection

Sex I, 2003. Painted bronze. Courtesy of the Artists and Olbricht Collection

Sex I, 2003. Painted bronze. Courtesy of the Artists and Olbricht Collection

Sex I, 2003. Painted bronze. Courtesy of the Artists and Olbricht Collection

The Sum of Аll Evil, 2012–2013. Fibreglass, plastic and mixed media. Courtesy of the Artists and White Cube

The Sum of Аll Evil, 2012–2013. Fibreglass, plastic and mixed media. Courtesy of the Artists and White Cube

The Sum of Аll Evil, 2012–2013. Fibreglass, plastic and mixed media. Courtesy of the Artists and White Cube

The Sum of Аll Evil, 2012–2013. Fibreglass, plastic and mixed media. Courtesy of the Artists and White Cube

The Sum of Аll Evil, 2012–2013. Fibreglass, plastic and mixed media. Courtesy of the Artists and White Cube

The Sum of Аll Evil, 2012–2013. Fibreglass, plastic and mixed media. Courtesy of the Artists and White Cube

The Sum of Аll Evil, 2012–2013. Fibreglass, plastic and mixed media. Courtesy of the Artists and White Cube

The Sum of Аll Evil, 2012–2013. Fibreglass, plastic and mixed media. Courtesy of the Artists and White Cube

Human Rainbow, 2011, Series of 32 hand-colored etchings. Courtesy of the Artists and White Cube

Human Rainbow, 2011, Series of 32 hand-colored etchings. Courtesy of the Artists and White Cube

Human Rainbow, 2011, Series of 32 hand-colored etchings. Courtesy of the Artists and White Cube

Human Rainbow, 2011, Series of 32 hand-colored etchings. Courtesy of the Artists and White Cube

Brothers Dinos and Jake Chapman, artists

Brothers Jake and Dinos Chapman, artists

Brothers Dinos and Jake Chapman, artists
Brothers Dinos and Jake Chapman, artists

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...