شنبه، تیر ۳۱

ارباب حاجتيم و شادي و غممان توامان

انسان بود 
به آني 
آن سان مي شد. 

جميع اضدادش مي خوانيد؟

هیچ نظری موجود نیست:

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم... سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت.

چند روزی بود دنبال یک وقت مناسب می گشتم تا مثل قدیم راحت بنویسم و آرام بگیرم ولی دریغ ...  می خواستم مفصل برایت تعریف کنم ، از تو تشکر ک...